PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER V PROGRAMU RADIA KOPER TER SPLETNI STRANI IN FACEBOOK PROFILU RADIA KOPER

Člen 1: Organizator

Organizator nagradnih iger je RTV Slovenija - Regionalni radijski program v RC Koper Capodistra (Radio Koper), Ulica OF 15, 6000 Koper (v nadaljevanju organizator).

Člen 2: Kanal nagradne igre

Nagradne igre potekajo do preklica v programu Radia Koper, na uradni spletni strani Radia Koper in na družbenem omrežju Facebook na profilu Radia Koper: https://www.facebook.com/radio.koper Obveščanje o poteku nagradnih iger prav tako poteka v programu Radia Koper, na uradni spletni strani Radia Koper in na družbenem omrežju Facebook na profilu Radia Koper.

Člen 3: Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je spodbujanje komunikacije poslušalcev ter uporabnikov spletne strani in družbenega omrežja Facebook z organizatorjem in grajenje odnosov z njimi.

Člen 4: Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradnih iger natančno določi organizator ob vsaki objavi nagradne igre in ga naknadno ne sme spreminjati.

Člen 5: Nagradni sklad

Organizator ob vsaki objavi nagradne igre jasno opredeli vrsto in količino podeljene nagrade. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve. Nagrajenec sprejme pogoje igre in z njimi povezane obveznosti.

Člen 6: Pravice in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi poslušalci ter uporabniki spletne strani in omrežja Facebook starejši od 15 let, ki so fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Vsaka takšna prijava se šteje za neveljavno.

S sodelovanjem v nagradnih igrah se sodelujoči strinjajo s pravili in pogoji nagradnih iger. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični.

Člen 7: Način sodelovanja v nagradni igri

Organizator pri vsaki objavi jasno opredeli način in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter število nagrajencev in teh določil kasneje ne sme spreminjati. Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora izpolnjevati zgoraj navedene pogoje in v času trajanja nagradne igre znotraj časovnega obdobja uspešno opraviti nalogo, ki je opredeljena v navodilih za sodelovanje v nagradni igri (odgovoriti mora na nagradno vprašanje, pripeti spletno povezavo…).

Vsak sodelujoči lahko v eni nagradni igri sodeluje le enkrat. Če organizator ugotovi, da je sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri ustvaril in/ali uporabil več različnih Facebook profilov, njegovega sodelovanja ne bo upošteval in ga bo izločil iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

Člen 8: Izbor nagrajencev

Organizator bo nagrade podelil sodelujočim, ki so pravilno izpolnili naloge nagradne igre, in jih bo izbral preko avtomatskega računalniškega žreba ali drugega načina, ki zagotavlja naključen žreb. Vsak sodelujoči je v posameznem krogu izžreban za največ eno nagrado.

Način izbora in število nagrajencev sta določena v navodilih posameznega kroga nagradne igre in predstavljata del pravil in pogojev. V kolikor se dobitnik v treh delovnih dneh ne bo odzval na sporočilo, gre nagrada naslednjemu izžrebancu. Ime nagrajenca nagradne igre na Facebook profilu bo javno objavljeno v komentarju pod nagradno objavo.

Organizator bo izbor nagrajencev izvedel najkasneje v treh delovnih dneh po koncu nagradne igre.

Organizator bo izbrane prejemnike nagrad o prejemu nagrad obvestil najkasneje v treh dneh po opravljenem izboru.

Člen 9: Prevzem nagrade

Vsak nagrajenec je dolžan v roku 8 dni od obvestila o prejemu nagrade posredovati naslov, kamor bo nagrada poslana, ali pa nagrado prevzeto osebno na sedežu organizatorja.

Nagrada bo poslana po navadni pošti na naslov, ki ga bo udeleženec navedel v zasebnem sporočilu. Rok za dostavo nagrade je 90 dni od dneva, ko je nagrajenec objavljen. Sodelujoči se strinja, da bo v primeru, da bo nagrajen, organizatorju na podlagi poslanega obvestila o prejemu nagrade posredoval naslov stalnega bivališča, ki ga bo organizator obdeloval za namen podelitve nagrade.

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, ki ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad tem nagrajencem.

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradnega natečaja. S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči sprejema pravila nagradnega natečaja in se obvezuje, da jih bo upošteval.

Člen 10: Napake in nepravilne informacije

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila dostavljena nagrajencu zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati.

Člen 11: osebni podatki

Obdelovalec osebnih podatkov, ki jih udeleženci posredujejo med nagradnim natečajem, je organizator.

Sodelujoči v nagradnih igrah izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, telefonska številka, Facebook ID številko, naslov) za namene:

- izvedbo nagradnih iger,

- obveščanje v primeru, da bo sodelujoči nagrajen,

- pošiljanje nagrade preko Pošte Slovenije.

Organizator bo osebne podatke uporabljal izključno za namen pošiljanja nagrade dobitnikom. Ko organizator uresniči ta namen (pošiljanje nagrade), a najpozneje v roku 3 mesecev od dneva prejema nagrade, bo izbrisal osebne podatke dobitnika.

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno.

Udeleženci se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo svojega imena in priimka na spletni strani Radia Koper https://www.rtvslo.si/radiokoper ali/in Facebook strani https://www.facebook.com/radio.koper in na RTV Slovenija prenašajo pravico do javne objave svojega imena in priimka. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, brisanje ali izbris svojih osebnih podatkov, skladno z veljavnim zakonom.

Člen 12: Mladoletni sodelujoči v nagradni igri

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradnem natečaju v skladu z zakonom.

Člen 13: V primeru pravnega spora

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Člen 14: Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani in Facebook strani Radia Koper.

Člen 15: Druge določbe

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje družbenega omrežja Facebook,

- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnih igrah,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Facebook je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradnih iger in vseh aktivnosti, ki iz njih izvirajo.

Nagradne igre niso na noben način sponzorirane, podprte ali vodene s strani Facebooka ali z njim drugače povezane.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju, izvajalcu in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator in izvajalec pa si v tem primeru pridržujeta pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradnih iger izključi iz nadaljevanja nagradnih iger. Ta določba velja tudi po preteku nagradnih iger.

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic vsak sodelujoči s prijavo na nagradni izziv organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih iger bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na svoji spletni strani in na Facebook strani.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na elektronski naslov: radio.koper@rtvslo.si .

Koper, 1.3.2019